Raadsleden & Veiligheid

Partners

Prostitutie

In de prostitutiesector kunnen diverse misstanden spelen. Zo komt gedwongen prostitutie nog steeds voor, ook bij bedrijven met een vergunning. Goed prostitutiebeleid is dan ook een belangrijk instrument in de strijd tegen mensenhandel.

Iedere gemeente kan haar eigen prostitutiebeleid voeren en bepalen welk soort prostitutiebedrijven in de gemeente worden toegestaan. Denk daarbij aan raamprostitutie, bordelen of escortbedrijven.

Ook kan de gemeente bepaalde eisen stellen aan de exploitanten van bedrijven, bijvoorbeeld via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarnaast kan in het bestemmingsplan worden opgenomen waar prostitutiebedrijven zich wel en niet mogen vestigen.

Wetten en regels

Op basis van artikel 151a van de Gemeentewet heeft de gemeente de bevoegdheid om voorschriften op te stellen voor prostitutiebedrijven. Dit kan via de APV. De Tweede Kamer heeft in 2011 het wetsvoorstel Regulering Prostitutie en Bestrijding Misstanden Seksbranche (WRP), kortweg de Prostitutiewet, aangenomen.

In oktober 2012 heeft de Eerste Kamer de behandeling van deze wet echter tot nader order aangehouden. In het wetsvoorstel is onder andere een landelijke vergunningplicht opgenomen. Dit vervangt voor een groot deel de huidige APV. Wel zouden gemeenten aanvullende eisen kunnen opnemen in hun lokale wetgeving.

Het wetsvoorstel is momenteel nog niet geagendeerd voor behandeling in de Tweede Kamer. De verwachting is dan ook dat de invoering van de Wrp nog even op zich laat wachten. In afwachting van de wet, heeft de VNG een model-APV ontwikkeld. Deze model-APV is gebaseerd op de Wrp en biedt handvatten om prostitutiebeleid nader vorm te geven. Gelijktijdig met de model-APV, biedt het CCV een handleiding prostitutiebeleid aan. Medio juni 2015 worden zowel de model-APV als de handleiding verwacht en beschikbaar gesteld.

Rol raadslid

Een belangrijk onderdeel van het prostitutiebeleid wordt nu vastgesteld in de APV. Als gemeenteraadslid stelt u deze vast. Daarnaast kan de gemeenteraad aan de orde stellen wat men wil bereiken met het prostitutiebeleid. Het beleid kan zich bijvoorbeeld richten op het versterken van de positie van prostituees, het regulering van de prostitutiebranche en de aanpak van mensenhandel.

Ketenpartners

De politie: is vaak door de burgemeester aangewezen als toezichthouder. Dat wil zeggen dat de politie controleert of een prostitutiebedrijf voldoet aan de eisen die de gemeente in haar APV heeft vastgesteld. Daarnaast voert de politie opsporingsonderzoek uit naar mensenhandel.

Het Openbaar Ministerie (OM): zorgt ervoor dat strafbare feiten die met de prostitutie samenhangen worden opgespoord en vervolgd.

De GGD of GG&GD: stelt eisen op voor bordeelhouders op het gebied van hygiëne en voorlochting. Daarnaast vinden in veel seksinrichtingen periodieke controles plaats naar SOA’s. Deze taak is in bijna altijd in handen van de GGD.

De Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC’s): ondersteunen gemeenten en regio’s bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z