Raadsleden & Veiligheid

Partners

Radicalisering

Radicalisering is een complex en dynamisch proces dat geen vaststaande oorzaken of uitkomsten heeft en waaraan uiteenlopende betekenissen worden toegekend. Er zijn vele ‘routes’ en deze leiden slechts in enkele gevallen ook daadwerkelijk tot extremisme en terrorisme (d.i. gewelddadig jihadisme). Ook de wijze waarop en het tempo waarin mensen kunnen radicaliseren variëren sterk. Soms is er sprake van radicalisering in groepsverband, maar er zijn ook personen die op individuele wijze ‘sterke idealen’ ontwikkelen.

Radicalisering (gewelddadig jihadisme) bevat vijf categorieën, waarvoor per categorie maatwerk nodig is om de-radicalisering te bevorderen:

  1. Jongeren/volwassenen die voornemens hebben af te reizen naar strijdgebieden (potentiële uitreizigers);
  2. Jongeren/volwassenen die waarschijnlijk zijn afgereisd naar strijdgebieden;
  3. Jongeren/volwassenen die door verschillende omstandigheden niet afreizen en in Nederland verblijven;
  4. Jongeren/volwassenen die teruggekeerd zijn uit strijdgebieden;
  5. Ronselaars en/of jongeren/volwassenen die personen voor de gewelddadige jihad ronselen of rekruteren, verspreiders van jihadistische propaganda en haatzaaiers en mensen die oproepen tot geweld in extremistisch kader.

Wetten en regels

Sinds 2014 bestaat het Actieplan integrale aanpak jihadisme. Dit plan beschrijft repressieve en preventieve maatregelen in aanvulling op bestaand beleid. Beide plannen hebben tot doel om de risico’s die uitgaan van jihadisten te verminderen, hun uitreis te verhinderen en jihadistische radicalisering tegen te gaan.

Op aangeven van de minister van Binnenlandse Zaken nemen gemeenten nu al het paspoort af van personen die voornemens zijn uit te reizen. Het actieplan kondigt verdere versterking van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke bevoegdheden aan.

Het gaat om de volgende wijzigingen die in wetgeving worden omgezet:

  • Wijziging Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet). Voorstel tot uitbreiding selectieve woningtoewijzing op grond van overlastgevend, crimineel, extremistisch of radicaal gedrag.
  • Op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap kan het Nederlanderschap worden ingetrokken als sprake is van een onherroepelijke veroordeling wegens een terroristisch misdrijf. Intrekking is niet mogelijk als staatloosheid daarvan het gevolg is. Het wetsvoorstel wordt nu gereedgemaakt voor verzending aan de Raad van State.
  • Wetsvoorstel in verband met bestuurlijke maatregelen, zoals gebiedsverbod, persoonsverbod, meldplicht, uitreisverbod, de mogelijkheid om beschikkingen (subsidies, uitkeringen en toeslagen) af te wijzen en te beëindigen.

Rol raadslid

De gemeente kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van radicalisering, door voorlichting te geven. De gemeente kan ook een rol vervullen bij het signaleren van mogelijke radicalisering en bij het reageren op geconstateerde radicalisering. De gemeente geldt hierbij voornamelijk als regisseur.

De gemeente heeft andere partners nodig voor het daadwerkelijk realiseren en uitvoeren van adequaat beleid, zowel preventief als reactief. De gemeente kan ook het Veiligheidshuis verzoeken om een dergelijke samenwerking in de aanpak van deze complexe casuïstiek te faciliteren. Hierbij kan ook in regionaal verband worden samengewerkt.

Daarnaast kunnen de gemeenten lokaal ook bestuurlijke maatregelen overwegen. Het gaat dan om het stopzetten van uitkeringen, studiefinanciering, vervallen verklaren van paspoorten en het bevriezen van financiële tegoeden. Het is daarbij steeds maatwerk, waarbij de nadruk ligt op het losweken van geradicaliseerde personen uit de jihadistische omgeving (zowel vóór als na de jihadreis).

Praktijkvoorbeeld

Ketenpartners

AIVD, NCTV, IND, OM, gemeenten, Veiligheidshuizen, GGZ, Bureau Jeugdzorg/Jeugdbescherming, Reclassering, COT en (Nationale) politie. Maar ook maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, religieus-culturele organisaties en ouders.

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z