Raadsleden & Veiligheid

Partners

Sociaal domein

Het sociaal domein in Nederland is de laatste jaren enorm veranderd. Gemeenten hebben sinds 2015 drie omvangrijke taakgebieden van het Rijk overgenomen: zorg, werk en jeugdhulp.

Risico's op gebied van welzijn én veiligheid

Als gevolgd van deze ‘decentralisaties’ zien we de ontwikkeling dat hulpbehoevende/kwetsbare mensen steeds langer thuis blijven wonen. Van burgers wordt verwacht dat ze zelfredzaam en zelfwerkzaam zijn. Dit brengt onvermijdelijk ook risico's met zich mee: risico’s op het gebied van welzijn én op het gebied van veiligheid.

Omvangrijk takenpakket

Raadsleden hebben er dus grote verantwoordelijkheden bijgekregen. Nooit eerder hadden zij zo’n omvangrijk takenpakket. De begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Awbz is inmiddels overgeheveld naar de 'Wet maatschappelijke ondersteuning' (Wmo). Ook de 'Participatiewet' voor WWB, (voormalig Wajong en Wsw) ligt inmiddels bij gemeenten. Ten slotte zijn gemeenten nu verantwoordelijk voor de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de Jeugd GGZ en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.

Preventie en vroegsignalering en het voorkomen van recidive en overlast

Bij het verbeteren van de leefsituatie van mensen, het voorkomen van recidive en het verminderen van overlast voor de omgeving, spelen preventie en vroegsignalering een belangrijke rol. Het sociaal domein bevat dus vraagstukken op het gebied van zowel zorg- als veiligheid.

Rol raadslid

De decentralisaties in het sociaal domein hebben het raadswerk anders en omvangrijker gemaakt. In de Overall rapportage sociaal domein beschrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau de ontwikkelingen voorafgaand aan de decentralisaties en de stand van zaken vlak erna. De werkdruk van raadsleden blijkt als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein flink te zijn toegenomen.

Het SCP constateert dat 38 procent van de raadsleden te weinig tijd en mogelijkheden heeft om de decentralisatiedossiers goed te begrijpen. 80 procent heeft behoefte aan meer ondersteuning. Het gaat dan vooral om betere samenvattingen en duiding van beleidsinformatie.

Het is belangrijk om als raadslid en als raad hierbij stil te staan. Wat betekenen de decentralisaties in het sociaal domein voor uw rol als raadslid? Hoe stuurt de raad op de invulling en realisering van beleidsdoelen? Daarnaast brengen de decentralisaties ook nieuwe dilemma’s met zich mee. Hoe gaat u als raadslid om met incidenten in het sociaal domein? Hoe met druk vanuit de media? Omdat het nieuwe taken voor zowel de gemeente als voor u als raadslid betreft, zal het in eerste instantie best een zoektocht zijn. Maar wel een zoektocht die voor het uitvoeren van kaderstellende en controlerende rol noodzakelijk is.

Tips en trucs voor raadsleden

  • Inventariseer in uw gemeente welke mensen door de decentralisaties tussen wal en het schip vallen. Wie krijgen er minder zorg dan voorheen, denk aan eenzame ouderen, personen met verward gedrag etc. Brengt dit ook veiligheidsrisico’s met zich mee?
  • De combinatie Zorg en Veiligheid wordt nog niet in alle gemeenten gemaakt. De gemeente is echter wel verantwoordelijk voor de uitvoering van al deze taken. Maak dit binnen uw gemeente bespreekbaar.
  • Is uw gemeente voorbereid op een sociale calamiteit? Weten de betrokken partners/organisaties hoe een sociale calamiteit moet worden opgepakt? Is daar al eens mee geoefend? In dit artikel worden 10 tips gegeven hoe om te gaan met sociale calamiteiten en welke impact dat heeft op de gemeentelijke organisatie.
  • Bij bovenstaande punten kunt u gebruik maken van de gemeentelijke monitor Sociaal Domein. Deze monitor is ontwikkeld om een beeld te krijgen van de stand van zaken rond het sociaal domein in uw gemeente.

Met de resultaten uit de gemeentelijke monitor Sociaal Domein:

  • krijgt u inzicht in maatschappelijke resultaten die u helpen bij uw kaderstellende en controlerende rol;
  • kan uw gemeente horizontale beleids- en verantwoordingsinformatie ontsluiten. Doordat de informatie uit de monitor openbaar toegankelijk is, wordt de transparantie tussen college, raad, inwoners en maatschappelijke partners vergroot;
  • vergelijkt u de gegevens van uw eigen gemeente met de resultaten van andere gemeenten en wijken, dit levert u extra sturingsinformatie op;
  • kunt u het gesprek aan gaan met collega’s binnen en buiten uw gemeente. Wat zijn verbeterpunten en op welke zaken kunt u trots zijn?

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z