Raadsleden & Veiligheid

Partners

Gemeentelijke toezichthouders en handhaving

Hinderlijk gedrag van hangjongeren, verkeerd aangeboden huisvuil, parkeerovertredingen en hondenpoep belasten het leefklimaat in een buurt. De politie heeft niet de capaciteit om alle wetgeving te handhaven.

Toezicht en handhaving door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) is dan ook een belangrijk instrument om deze kleine ergernissen aan te pakken. Boa’s hebben een signalerende én controlerende rol.

Rol raadslid

De gemeenteraad stelt het handhavingsbeleid en veiligheidsbeleid vast, inclusief het beleid rondom boa’s. Raadsleden dienen te controleren of de voorgestelde prioriteiten overeenkomen met de signalen uit de samenleving.

Boa’s houden zich veelal bezig met ergernissen van burgers. Zij dragen bij aan de leefbaarheid en (gevoel van) veiligheid. Aan de andere kant kan daadwerkelijke handhaving ook voor weerstand zorgen bij inwoners. Goede communicatie over de bevoegdheden en handhavingsacties kan dit verminderen. Raadsleden kunnen daar bij het college op aandringen.

De aansturing op de werkvloer (vanuit de politie) komt niet overal goed uit de verf. Gezamenlijke briefings zijn nog lang geen gemeengoed en de informatie-uitwisseling is vaak gebrekkig. Dit blijkt uit het onderzoek Veelvormig en versnipperd (2012). Hoe zit dat in uw gemeente?

Boa's hebben regelmatig te maken met agressie en geweld. Dit kan grote gevolgen hebben, zowel voor de getroffen werknemer als voor de organisatie. Het is daarom belangrijk dat uw gemeente dit risico zoveel mogelijk beperkt.

De wetten en regels

In het CCV-dossier Buitengewoon opsporingsambtenaar is een overzicht opgenomen van de wet- en regelgeving rondom Boa’s.

Ketenpartners

De gemeente

De gemeente is regisseur van het veiligheidsbeleid en van het handhavingsbeleid. Boa’s vormen hierin een sleutelrol. Zij kunnen daar ingezet worden waar het nodig is. Hiermee heeft de gemeente een direct instrument in handen voor sturing op leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast hebben de boa’s een goede signaalfunctie die gebruikt kan worden voor gemeentelijk beleid. Tevens is de gemeente werkgever van boa’s.

De politie

De politiechef van de regionale eenheid is ‘direct’ toezichthouder. Dit omvat het dagelijks toezicht, samenwerking met de politie, naleving van instructies en het toezien op het zorgdragen voor onderricht aan een boa.

Openbaar Ministerie

De hoofdofficier van Justitie is eveneens toezichthouder en ziet er op toe dat de boa zijn taak bij de opsporing van strafbare feiten naar behoren vervult, op een juiste wijze gebruik maakt van zijn bevoegdheden en goed samenwerkt met de politie.

Good practices

Jeugdboa’s Ede

Met behulp van buitengewoon opsporingsambtenaren pakt de gemeente Ede de overlast door jeugd en jongeren aan. De jeugdboa’s worden met een speciale training voorbereid op de omgang met jongeren. Ze leven zich in, maar hebben ook handhavingsbevoegdheden, net als een reguliere boa.

BOA-campagne maakt belang handhavers inzichtelijk

Handhavers zijn volwaardige partners bij het vergroten van veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. Ze vormen een bekend gezicht in het straatbeeld, maar het is minder duidelijk bij bewoners wat ze precies doen en wat hun bevoegdheden zijn. Dat is jammer, aangezien deze handhavers belangrijk werk verrichten en er dagelijks voor zorgen dat dorpen, steden en wijken veiliger én leefbaarder worden.Om het werk van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) goed over het voetlicht te brengen, ontwikkelde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid campagnemateriaal voor gemeenten.

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z