Raadsleden & Veiligheid

Partners

Veilig Uitgaan

Het thema Veilig Uitgaan is inmiddels niet meer weg te denken uit het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Elke gemeente heeft wel eens te kampen met uitgaansgeweld of verschillende vormen van overlast tijdens de uitgaansuren. Raadsleden vervullen een belangrijke rol bij de koers van het uitgaansbeleid. In de gemeenteraad stellen zij de kaders vast en controleren de uitvoering ervan.

Er zijn verschillende instrumenten voorhanden die daarbij van pas komen. Zo werken veel gemeenten al met een convenant veilig uitgaan. Ook is er de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU), waarbij betrokkenen zoals gemeente, politie en horeca samenwerken om een veilige en gezellige uitgaansgebied te realiseren.

Rol raadsleden

Raadsleden kunnen zich sterk maken voor een veilig en gezellig uitgaansgebied. Daarbij staat de vraag voorop hoe de gemeente zich wil profileren: bijvoorbeeld met een bruisend uitgaansleven of staat de rust centraal? Dit is bepalend voor de besluitvorming rondom zaken als sluitingstijden, het aantal horecagelegenheden en de concentratie daarvan.

Een raadslid kan een voorvechter zijn van invoering van het KVU. Het KVU is een instrument om de samenwerking binnen uitgaansgebieden te stimuleren of verbeteren. Maar het KVU heeft ook een toetsingsfunctie. Hoe doet de gemeente het in vergelijking met andere gemeenten, en wat vindt het publiek van de aanpak? Het mes snijdt aan twee kanten. Zo gebruiken sommige gemeenten het KVU om verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad.

Als pleitbezorger van een veilig(er) uitgaansgebied is het goed om op de hoogte te zijn van de diverse instrumenten en aanpakken die er bestaan om een uitgaansgebied veiliger te maken. Denk aan veilig vervoer van en naar een uitgaansgebied, collectieve horecaontzeggingen voor geweldplegers of extra verlichting tijdens sluitingstijden.

Raadsleden kunnen zich bijvoorbeeld door de plaatselijke horecaondernemers laten informeren over de lokale situatie, zonder daarbij de belangen van de bewoners en bezoekers uit het oog te verliezen. Een leuke en tevens nuttige manier is bijvoorbeeld om een gezamenlijk werkbezoek af te leggen aan een horeca-gebied.

Steeds vaker wordt in uitgaansgebieden publiek cameratoezicht ingezet. Het is goed om als raadslid te weten hoe dit precies werkt en wat de mogelijkheden zijn. Cameratoezicht is immers een kostbare maatregel en geen wondermiddel. Dat vraagt om een zorgvuldige afweging of dit het juiste middel is om de openbare orde te handhaven.

Praktijkvoorbeeld

De projectgroep Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) in Harderwijk heeft voor raadsleden van de gemeente een werkbezoek aan het uitgaansleven georganiseerd. Op het politiebureau bekeken de raadsleden het cameratoezicht en hoorden zij welke hotspots actueel zijn.

Wet- en regelgeving

De Drank- en Horecawet (DHW) is de belangrijkste wettelijke basis voor het gemeentelijke beleid rondom veilig uitgaan.
Via een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kan de gemeente aanvullende regels opnemen, bijvoorbeeld over de sluitingstijden van de horeca en hinderlijk drankgebruik of samenscholing.

Ketenpartners

Het verbeteren van de veiligheid in uitgaansgebieden is de verantwoordelijkheid van de gemeente in samenwerking met horecaondernemers, politie en brandweer.

Gemeente

De gemeente voert de regie op het gebied van veilig uitgaan en coördineert de activiteiten die de veiligheidsproblematiek terug moeten dringen.

Horecaondernemers

Hebben direct belang bij een veilig uitgaansgebied en zijn in staat om knelpunten aan te geven.

Politie

Heeft overleg met de gemeente over de veiligheid en de wijze van toezicht en handhaving. De politie kan daarnaast objectieve gegevens over aangiften, meldingen en incidenten met betrekking tot criminaliteit en overlast in de uitgaanssetting.

Brandweer

Is op verschillende terreinen betrokken bij de veiligheid; denk aan repressie (uitrukken), preventie (advies) en voorbereiding (aanvalsplannen). Geeft inzicht in de bestaande en potentiële risico’s en kan objectieve gegevens leveren over branden, meldingen en incidenten met betrekking tot brandrisico’s.

De brandweer kan steekproefsgewijs controleren of cafe’s voldoende brandveilig zijn. Denk hierbij aan vluchtwegen, rookmelders en brandwerend materiaal. Maar bijvoorbeeld ook aan controle of de versieringen – bijvoorbeeld met Kerst, carnaval en voetbalwedstrijden – aan de wettelijke normen voldoen.

Good practices

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan helpt gemeenten, horecaondernemers en politie samen de veiligheid in een uitgaansgebied te verbeteren.

Keuzewijzer Veilig Uitgaan

De Keuzewijzer Veilig Uitgaan is een overzicht met effectieve en veelbelovende aanpakken die de veiligheid in het uitgaansleven helpen bevorderen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z