Raadsleden & Veiligheid

Partners

Agressie tegen raadsleden

Raadsleden bevinden zich in de frontlinie van de democratie. Doordat zij zo dichtbij de burgers staan, kunnen zij helaas ook te maken krijgen met intimidatie, bedreiging en agressie van burgers maar ook van andere raadsleden.

Stijgende trend
Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is er een duidelijke trend zichtbaar in de toename van agressie en geweld tegenover raadsleden sinds 2014. Naast een toename in geweld en agressie tegen zichzelf, zien raadsleden ook in toenemende mate agressie en geweld tegenover collega-raadsleden. Agressie en geweld kunnen niet alleen grote persoonlijke gevolgen hebben, ook de goede uitoefening van de rollen van de raadsleden kan in het gedrang komen.

Raadsleden kunnen vanuit hun rol als raadslid zelf te maken krijgen met agressie en geweld. Maar raadsleden kunnen ook vanuit hun publieke functie aandacht vragen voor andere werknemers met een publieke taak. Immers ook burgemeesters, wethouders, ambtenaren en andere werknemers met een publieke taak (onderwijzers, welzijnsmedewerkers, baliewerkers, politieagenten, boa’s, etc.) kunnen te maken krijgen met agressie en geweld.

Rol raadslid

Raadsleden die zich bedreigd voelen doen er verstandig aan altijd aangifte te doen en melding te maken van de bedreiging bij de griffier en/of burgemeester van hun gemeente. Er zijn landelijke afspraken gemaakt over hoe politie en Openbaar Ministerie met meldingen van agressie en geweld om dienen te gaan, in het bijzonder van publieke ambtsdragers zoals raadsleden.

Politie en Openbaar Ministerie zijn op basis van die landelijke afspraken verplicht na een melding van een raadslid altijd onderzoek in te stellen.

Vertrouwenslijn
Raadsleden die te maken krijgen met agressie en geweld kunnen ook altijd terecht bij de Vertrouwenslijn. De Vertrouwenslijn kan raadsleden ondersteunen en tips geven. De Vertrouwenslijn is te bereiken via 0800 2800 200. Tevens kan het raadslid rechtsbijstand krijgen via de ‘collegebeschermingsverzekering’ van de VNG.

Woningscan CCV
Incidenten kunnen plaatsvinden in de werkomgeving, maar ook bij de privéwoning van een bestuurder. Daarom biedt het CCV een gratis woningscan voor alle politieke ambtsdragers.

De activiteiten van raadsleden, als het gaat om de problematiek van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak in het algemeen, zijn de volgende:

  1. Het is belangrijk is om een norm te ontwikkelen en uit te dragen dat agressie nooit wordt geaccepteerd. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van een ‘Protocol agressie en geweld’. De Vertrouwenslijn biedt ondersteuning (workshops) en hulp na een incident. Maar denk ook ketenafspraken met de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
  2. Raadsleden kunnen het college bevragen op de aanpak van agressie tegen de ambtenaren. Een hulpmiddel hierbij is bijvoorbeeld de hand van de Handreiking Agressie en Geweld met daarin acht maatregelen voor werkgevers.
  3. Raadsleden kunnen er bij het college op aandringen dat agressie tegen raadsleden in het lokale veiligheidsbeleid wordt opgenomen waarin het wordt ingebed in het bredere agressie- en geweldbeleid.
  4. Bij subsidieverstrekking aan derden kan de gemeente volledige implementatie van de acht maatregelen in deze organisaties voorschrijven. Zoals een verplichte rapportage over incidenten in een jaaroverzicht.
  5. Raadsleden kunnen bevorderen dat de gemeente eventueel bestuursrechtelijke maatregelen inzet (waarschuwing, gebieds- of pandverbod, korting uitkering) en de schade op de dader verhaalt.

Ketenpartners

Politie en OM hebben op landelijk niveau afspraken gemaakt voor een eenduidige, effectieve en snelle afhandeling van agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak. Belangrijke onderdelen hiervan zijn dat de aangifte (ook mogelijk via de werkgever) altijd moet worden opgenomen en een hoge prioriteit bij de opsporing en vervolging.

Good practices

Raadsleden die te maken hebben met agressie of bedreigingen kunnen de Leidraad Veilig Bestuur raadplegen. Deze instrumentenkoffer biedt politici ondersteuning om zich hiertegen op te stellen.

Er zijn verder diverse praktijkvoorbeelden van protocollen voor raadsleden (en het college van B&W). Utrecht heeft bijvoorbeeld een Agressie- en geweldsprotocol waarin staat wat men kan doen in geval van agressie en geweld tegen een publieke ambtsdrager.

Tips en trucs voor raadsleden

  • Bedreigingen van en agressie en geweld tegen raadsleden mogen in een democratische rechtstaat niet getolereerd worden. Neem contact op met de griffier en/of burgemeester van uw gemeente en doe aangifte bij de politie.
  • Het stellen van een duidelijke norm is van groot belang. De norm moet ook extern worden uitgedragen. Bespreek eventuele incidenten, zowel in de eigen fractie als in de gemeenteraad. Daarnaast is consequent optreden tegen de dader noodzakelijk (bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk). Besluiten mogen nooit beïnvloed worden door agressie en geweld.

Video 'Wees duidelijk over agressie'


Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z