Raadsleden & Veiligheid

Partners

Woninginbraak

Veilig wonen is niet vanzelfsprekend. Het hangt sterk af van de veiligheid in en om de woning en van de sociale veiligheid in de wijk. De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen het slachtoffer geworden van woninginbraak.

Zowel insluiping als daadwerkelijke inbraak vallen onder deze vorm van criminaliteit, evenals pogingen daartoe. Woninginbraak levert vaak veel materiële én immateriële schade voor de slachtoffers op. Het is dan ook aangemerkt als High Impact Crime.

Rol raadsleden

Gemeenteraadsleden kunnen het gemeentebestuur stimuleren om een bijdrage te doen aan de preventie van woninginbraken door:

 • Nieuwbouw onder het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) uit te (laten) voeren.
 • Afspraken met woningcorporaties te maken over toepassing van het PKVW.
 • Voorlichting over inbraakpreventie te verzorgen voor burgers.
 • Met politie en andere veiligheidspartners afspraken te maken over de aanpak van woninginbraak (preventief en repressief).
 • Inzet van Burgernet (voor opsporing én preventie).

Praktijkvoorbeeld

Om woninginbraak effectief terug te dringen moeten meerdere maatregelen in samenhang met elkaar worden ingezet. De lokale context is van groot belang voor de effectiviteit van afzonderlijke maatregelen.

De wetten en regels

In het Bouwbesluit zijn artikelen opgenomen die de mogelijkheid tot inbraak moeten reduceren. Deze corresponderen met de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) Nieuwbouw. De eisen van het Politiekeurmerk gaan op enkele onderdelen echter verder.

Ketenpartners

Gemeenten delen de verantwoordelijkheid voor de aanpak van woninginbraak met politie, OM, woningeigenaren, projectontwikkelaars en woningbouworganisaties en burgers.

Politie: spoort daders op en draagt deze over aan het OM. Voor vergroting van de heterdaadkracht is actieve samenwerking met burgers noodzakelijk. In veel gemeenten heeft de politie ook een rol bij voorlichting aan burgers over preventiemaatregelen en het signaleren van verdachte situaties. De politie voert campagne met de slogan ’112 daar pak je boeven mee’, om de meldingsbereidheid te vergroten.

Het OM: heeft een belangrijke rol in de veelplegeraanpak, onder andere via de Veiligheidshuizen. Doel is om recidive terug te dringen door, naast (herhaaldelijk) kort te straffen, ook een verandertraject in te zetten.

Woningcorporaties: kunnen diverse beveiligingsmaatregelen treffen, bijvoorbeeld door het PKVW toe te passen.

Burgers: kunnen zelf beveiligingsmaatregelen treffen en hun eigen gedrag aanpassen. Er bestaat nog veel onwetendheid en veel nonchalance rondom woninginbraak.

Good practices

 • Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een bewezen effectief instrument tegen woninginbraak. Toepassing van het PKVW leidt tot een afname van het aantal inbraken tussen 50 en 90 procent. Er is een onderscheid tussen PKVW Nieuwbouw en Bestaande bouw. De eisen voor de nieuwbouw betreffen bijvoorbeeld ook de directe woonomgeving.
 • Inzet van Burgernet helpt de heterdaadkracht van de politie te vergroten. Door sms’jes (met signalementen) te verspreiden kunnen burgers de politie helpen bij het opsporen van daders.
 • Een Hotspotaanpak, zoals in de regio Haaglanden, leidt tot succes. Door hotspots af te bakenen, kunnen scherpere probleemanalyses worden gemaakt en gerichtere maatregelen worden getroffen.
 • Een buurtschouw met politie en bewoners. Het doel hiervan is het opsporen van risicovolle plekken en elementen waarna maatregelen kunnen worden getroffen. Denk bijvoorbeeld aan het snoeien van groen, het verwijderen van opklimmogelijkheden of het compartimenteren van achterpaden (vluchtmogelijkheid beperken).
 • Het verspreiden van ‘besmettingsbrieven’ met preventietips in buurten waar woninginbraken plaatsvinden. De ontvankelijkheid voor informatie en bereidheid tot actie is groter als het risico dichterbij komt.
 • Regionale samenwerking. Woninginbrekers laten zich niet door gemeentegrenzen beperken. Ook voor de afzet van gestolen goederen zijn vaak handelaren in andere gemeenten betrokken. Gemeenten kunnen elkaar ondersteunen. Een goed voorbeeld hiervan is de Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland

Tips en trucs voor raadsleden

 • Subsidie geven werkt. Subsidie betekent hier dat de gemeente bijdraagt aan de kosten om de woning te beveiligen. Voorwaarden zijn dat de subsidie in de ogen van de consument toereikend is, dat er voldoende bekendheid aan wordt gegeven en dat deze lang genoeg loopt.
 • Hoe meer het aandachtsgebied afgebakend kan worden (bijvoorbeeld hot spots) hoe beter de effecten van maatregelen in kaart kunnen worden gebracht.
 • Voor een preventieve aanpak van woninginbraken zijn corporaties een noodzakelijke partner. Huurders vinden over het algemeen dat de corporatie zorg moet dragen voor veiligheidsmaatregelen aan de woning.
 • Informeer bewoners over inbraken in hun buurt en over de gebruikelijke inbraaktechnieken. Bewoners zullen dan eerder geneigd zijn om daadwerkelijk tot actie over te gaan bij de beveiliging van hun huis, als dan niet met een bijdrage van de gemeente.

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z