Raadsleden & Veiligheid

Partners

Woonoverlast

Woonoverlast komt in elke Nederlandse gemeente voor. Denk aan geluidsoverlast van buren, vervuilde tuinen en woningen, viezigheid van dieren, verloederde en vervallen panden of ernstige overlast door drugshandel. Voortdurende overlast kan het woongenot en gevoel van veiligheid van bewoners ernstig aantasten.

Meestal draait het bij woonoverlast om overlast tussen buurtbewoners onderling. Vaak als gevolg van botsende leefstijlen. Bij veel overlastgevallen spelen onderliggende problemen een rol, zoals psychische klachten, verstandelijke beperkingen, ouderdomsklachten en verslavingen. Hulpverlening is dan ook een belangrijk component in de duurzame aanpak van woonoverlast.

Ketenpartners

Bij woonoverlast zijn veel partijen betrokken. Bewoners hebben uiteraard zelf een belangrijke rol in het onderling oplossen van problemen. Maar ook gemeenten, corporaties, politie, zorginstellingen en wijkcentra hebben de taak om overlast tegen te gaan.

Sterke regisseur
Voor een efficiënte aanpak is een sterke regisseur nodig die het initiatief neemt en de partijen samenbrengt. De gemeente vertegenwoordigt het algemeen belang van bewoners en is verantwoordelijk voor een leefbare, veilige en gezonde leefomgeving. Daarmee is de gemeente de aangewezen partij om klachten en signalen van overlast te inventariseren, het probleem op de agenda te zetten en de aanpak te regisseren.

Rol raadslid

De burgemeester is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Hij is bevoegd – en in beginsel verplicht – om bij ernstige overlast besluiten te nemen om de openbare orde te handhaven. Raadsleden kunnen ervoor zorgen dat de burgemeester genoeg mogelijkheden heeft om in te grijpen als er sprake is van woonoverlast.

Buurtbemiddeling
Raadsleden kunnen zich bijvoorbeeld sterk maken voor de invoering van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten met onderlinge problemen weer met elkaar in gesprek te brengen. Bewoners nemen dan zelf de verantwoordelijkheid voor hun conflict en voor een oplossing. Zij worden daarin begeleid door getrainde buurtbemiddelaars. Tweederde van de behandelde zaken wordt dankzij buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond. Al ruim 265 gemeenten maken gebruik van buurtbemiddeling.

Wet aanpak woonoverlast
Sinds 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast van kracht (zie ook: Wetten en regels). Deze wet heeft de mogelijkheden van gemeenten om woonoverlast aan te pakken vergroot. Zo kunnen burgemeesters overlastgevers specifieke gedragsaanwijzingen geven. De gemeenteraad bepaalt of de burgemeester deze wet mag gebruiken of inzetten. De gemeenteraad moet daarbij afwegen of op grond van de plaatselijke problematiek het bestaande instrumentarium aanvulling behoeft. In een verordening kan de raad regels stellen aan de uitoefening van de bevoegdheid van de burgemeester. Ook kan de raad in de verordening specificeren in welke concrete gevallen van ernstige overlast de burgemeester de last op kan leggen.

De wetten en regels

Bij een situatie van ernstige overlast met gevaar voor de openbare orde of bij een (brand)gevaarlijke situatie voor personen kan de gemeente (de burgemeester) direct optreden. Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • het sluiten van woningen op grond van de wetten Victoria, Damocles en artikel 17 Woningwet;
  • het uitreiken van gebiedsontzeggingen.

Artikel 151d Gemeentewet
Sinds 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast van kracht. Met deze wet hebben burgemeesters de mogelijkheid gekregen om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers in zowel huur- als koopwoningen. Met de Wet aanpak woonoverlast is de Gemeentewet gewijzigd door toevoeging van artikel 151d Gemeentewet.

Als de gemeenteraad een verordening heeft aangenomen, kan de burgemeester in individuele gevallen van woonoverlast onderzoeken of hij een gedragsaanwijzing inzet. Hij zal nagaan hoe ernstig de woonoverlast is. Besluit de burgemeester zijn bevoegdheid in te zetten, dan legt hij een gedragsaanwijzing op. Hierin staat welke acties de overlastveroorzaker moet ondernemen of juist moet nalaten om bestuursdwang of betaling van een dwangsom te voorkomen.

Het nieuwe artikel kan ook gebruikt worden voor het tegengaan van overlast vanuit woningen die aan toeristen verhuurd worden via websites zoals Airbnb. Wanneer gasten voor overlast zorgen, biedt de wet de mogelijkheid om de verhuurder aan te pakken.

Deze bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing kan pas worden ingezet als de overlast niet op een andere wijze kan worden tegengegaan, zoals met een waarschuwing, een goed gesprek, buurtbemiddeling of mediation. Er moet steeds nauwkeurig worden bekeken om welke overlast het precies gaat en of er geen sprake is van overtreding van andere wetgeving, zoals de Woningwet. Pas als alle andere opties zijn uitgesloten, kan de burgemeester de bevoegdheid uit artikel 151d van de Gemeentewet gebruiken.

Modelverordening
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een model model APV-bepaling opgesteld voor het gebruik van de Wet aanpak woonoverlast.

Moties en raadsvragen

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z