Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Opvang vluchtelingen

De stroom vluchtelingen naar Nederland is de afgelopen tijd flink toegenomen. Dit brengt veel teweeg in de Nederlandse samenleving. Variërend van mensen die de helpende hand uitsteken tot hevige protesten tegen de komst van asielzoekers. De reden van protest is vaak angst dat de veiligheid in de omgeving van het asielzoekerscentrum wordt bedreigd.

Het college van B&W kan de gemeenteraad vragen hoe zij aankijken tegen de komst van noodopvang of een AZC. Hiervoor kunnen inspraakavonden georganiseerd worden waar de inwoners zelf hun mening kunnen geven.

Deze bijeenkomsten kunnen er soms heftig aan toegaan. Denk aan Steenbergen (Noord-Brabant), het Drentse Oranje of aan Purmerend waar de burgemeester in september het raadsdebat voortijdig beëindigde omdat er te veel mensen op de vergadering waren afgekomen.

Ook zijn er raadsleden bedreigd om de komst van vluchtelingen/asielzoekers tegen te gaan. Zo gingen in Wormerland de auto’s van een GroenLinks raadslid in vlammen op.

Agressie tegen raadsleden

Meer informatie over de aanpak van agressie tegen raadsleden is beschikbaar in het dossier Veilige Publieke Taak op deze website.

Rol raadsleden

Wie bepaalt of er een AZC komt? De beslissing voor de opvang van asielzoekers ligt bij het college. Op grond van zijn bevoegdheden als dagelijks bestuur, kan het hier zelf toe beslissen. De gemeenteraad heeft daarbij niet per se een eigenstandige rol.

Toch is het, vanwege de betrokkenheid en het draagvlak, wel belangrijk om de gemeenteraad bij dit soort beslissingen te betrekken. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VenJ) schreef in september een brief aan de gemeenten over dit onderwerp. Hij sprak daarin niet alleen burgemeesters en wethouders aan, maar expliciet ook gemeenraadsleden. Hij hoopt dat zij 'de flexibiliteit en het begrip vertegenwoordigen' die van alle inwoners wordt gevraagd'.

Het college doet er dus verstandig aan de gemeenteraad vooraf te betrekken en te vragen of zij kan instemmen met een noodopvang of AZC. En, zo ja, voor hoeveel vluchtelingen er onderdak geboden moet worden. Wanneer het college dit nalaat, kan de gemeenteraad daar zelf ook om vragen. Raadsleden kunnen altijd hun controlerende rol vervullen door bijvoorbeeld te vragen of de afweging goed is gemaakt.

Verder kunt u als raadslid het college vragen om toe te zien op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. Vooral de bewoners willen graag vaak weten hoe het hiermee gesteld is. Zie er ook op toe dat de bewoners betrokken blijven bij de voortgang van de opvang. Dat bevordert het draagvlak.

Praktijkvoorbeeld

De raadsfracties in Nijmegen hebben de stad in september 2015 opgeroepen om open te staan voor de opvang van vluchtelingen. De partijen vroegen corporaties, makelaars, vastgoedeigenaren en de gemeente om leegstaande, geschikte (kantoor)gebouwen aan te bieden. De verklaring Nijmegen Gastvrij is door alle tien de politieke partijen ondertekend en aangeboden aan de burgemeester.

In Weert werd een dringend verzoek van de staatssecretaris van Justitie om asielzoekers op te vangen, in een spoedvergadering van de gemeenteraad de opvang in eerste instantie afgewezen (september 2015). De burgemeester meldde dat de gemeente eerst met omwonenden in gesprek wilde. Deze vorm van eerst draagvlak creëren, werkte. De gemeenteraad ging daarna akkoord met de komst van een AZC.

Wet- en regelgeving

Alle tips en aandachtspunten op het gebied van veiligheid en incidenten rondom de komst van een noodopvang voor asielzoekers of een AZC is te vinden in bijlage 2 van de Handreiking verhoogde asielinstroom t.b.v. het lokaal bestuur en betrokken partners. Hierin staat dat de burgemeester voornamelijk gebruik maakt van zijn of haar ter beschikking staande reguliere bevoegdheden die gestoeld zijn op artikel 172 lid 1 Gemeentewet (handhaving van de openbare orde en veiligheid). Voorbeelden van bevoegdheden die de burgemeester kan inzetten zijn: het gebiedsverbod, groepsverbod, samenscholingsverbod en de noodverordening.

Daarnaast is er een factsheet Openbare orde en veiligheid ten aanzien van noodopvang vluchtelingen, van de VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

Ketenpartners

De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid rondom de opvanglocaties van asielzoekers.

Het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers in Nederland. In de opvanglocaties zelf is het COA verantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid.

De politie handhaaft de openbare orde en de rechtsorde onder het gezag van de burgemeester (en de officier van justitie). Ook is de politie belast met de handhaving van de Vreemdelingenwet.

De IND (Immigratie- en Naturalisatie Dienst) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het toelatingsbeleid in Nederland. De IND toetst alle aanvragen van asielzoekers.

Beveiliging: het COA maakt voor de veiligheid op een opvanglocatie gebruik van particuliere beveiliging.

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.