Raadsleden & Veiligheid

Partners

 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl

Wet veiligheidsregio’s

De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) telt ruim 80 artikelen. Dit aantal is zo groot omdat in de wet ook de brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de alarmcentrale zijn geregeld.

Belangrijke wettelijke bepalingen

 • Artikel 1 definieert de belangrijkste begrippen: ramp, crisis, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.
 • Artikel 2 geeft aan dat het college van burgemeester en wethouders is belast met de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de GHOR.
 • Artikel 3 geeft aan dat de gemeenteraad de brandbeveiligingsverordening vaststelt. Ook stelt de raad de doelen vast ten aanzien van de brandbeveiliging en brandweerzorg (art 3).
 • Het bestuur van de veiligheidsregio (zijnde de burgemeesters van alle gemeenten uit de betreffende regio) stelt eens per vier jaar het beleidsplan vast (art. 14), waarin onder andere afspraken staan over de operationele prestaties, het oefenbeleidsplan en de opkomsttijden van de brandweer. Dit plan is gebaseerd op een door het bestuur vastgesteld risicoprofiel (art. 15).
 • Eens in de vier jaar dient een crisisplan (vergelijkbaar met de vroegere gemeentelijke rampenplannen) te worden vastgesteld door het bestuur van de veiligheidsregio (art. 16).
 • Het opstellen van de zogeheten rampbestrijdingsplannen (specifieke verplichtingen voor de regio voor gevaarzettende objecten, zoals luchtvaartterreinen) worden geregeld in artikel 17.
 • Artikel 20 en 21 regelen de samenwerking van de veiligheidsregio met andere organisaties, zoals de politie. Iedere regio dient te beschikken over een meldkamer.
 • Bij rampen van meer dan plaatselijke betekenis treedt de voorzitter van de veiligheidsregio naar voren (art. 39). Desgewenst legt deze schriftelijk en mondeling verantwoording af in de gemeenteraad over het gevoerde beleid.

Tips en aandachtspunten

 • Stel vast of uw gemeente weet hoe ze de samenwerking organiseert bij een bovenregionale ramp of crisis en of ze weet hoe en wanneer het Rijk betrokken raakt.
 • Volg de discussie over wat er in de toekomst gaat gebeuren met de veiligheidsregio’s nu de bestuurlijke congruentie met de komst van tien politie-eenheden vervalt. Zullen de 25 veiligheidsregio’s ook naar tien gaan? Neem hierover een standpunt in. Overleg zo nodig met partijgenoten (collega-raadsleden) in uw regio.
 • Bedenk dat een burgemeester bij een crisis vooral ook publiek wordt beoordeeld als burgervader en communicator.
 • Denk na over de vraag in hoeverre de gemeente zich dient voor te bereiden op een ramp of crisis. Of zouden (een deel van de) de gemeentelijke processen ook regionaal kunnen worden opgepakt?
 • Beoordeel voortdurend het nut van procedures en plannen. Zijn ze praktisch, zijn ze te begrijpen en is het realistisch dat de gemeente zich langs deze weg voorbereidt?
 • Denk na over de vraag of de veiligheidsregio zich nog zou moeten ontwikkelen en verbreden (ook richting sociale veiligheid bijvoorbeeld) of dat ze zich vooral moet richten op brandweerzorg en rampenbestrijding?

Gerelateerde dossiers op deze site

Links

Meer informatie over wet- en regelgeving

wet-en-regelgeving/de-gemeentewet(282,109)
wet-en-regelgeving/bevoegdheden-burgemeester(481,186)
wet-en-regelgeving/politiewet-2012(470,24)
wet-en-regelgeving/wet-op-de-veiligheidsregio-s-2010(742,50)

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.